german  german  |  english  english  | 

Projekt „DEINS! – Demokratyczny i interkulturowy rozwój szkół w Brandenburgii”

DEINS! zajmuje się demokratycznym i interkulturowym rozwojem szkół. Jego celem jest wspomaganie interkulturowego i demokratycznego rozwoju szkół w Brandenburgii. DEINS! zaprasza wszystkie osoby pośrednio lub bezpośrednio związane ze szkołą do zaangażowania się w rozwój demokratycznej kultury szkolnictwa.

W ramach projektu DEINS! powstała i udoskonalana jest brandenburska sieć pedagogiczno-demokratycznie zorientowanych szkół, osób towarzyszących demokratycznemu i interkulturowemu rozwojowi szkół oraz instytucji publicznych. W ten sposób uczniowie z Brandenburgii otrzymują wsparcie w nabywaniu w szkole wymaganych przez OECD kluczowych kompetencji interkulturowych, demokratycznych i społecznych.

Na drodze osiągnięcia tego celu, stoją przed DEINS! następujące zadania:

 • doskonalenie nauczycieli doradczych jako osób towarzyszących procesowi demokratycznego i interkulturowego rozwoju szkół,
 • doskonalenie uczniów i nauczycieli w zakresie demokratycznego i interkulturowego rozwoju szkół,
 • zakładanie i prowadzenie regionalnych związków szkół (w których skład będą wchodziły szkoły różnego typu) w celu demokratycznego i interkulturowego rozwoju szkół, który będzie monitorowany przez wykształcone w tym celu osoby towarzyszące,
 • wyjazdy studyjne do szkół demokratycznych oraz na międzynarodowe konferencje dotyczące demokratycznego wychowania do Izraela, Polski i Irlandii Północnej,
 • regionalne i obejmujące obszar kraju związkowego konferencje i spotkania specjalistyczne,
 • opracowanie podręcznika „Demokratyczny i interkulturalny rozwój szkół” dla Brandenburgii, który gromadził będzie doświadczenia pracy sieciowej i doradczej i przygotowywał dalsze działania.


Kulisy

Demokracja potrzebuje demokratów. W celu nabycia kompetencji demokratycznych uczniowie muszą sami doświadczyć demokratycznych procesów decyzyjnych podczas codziennego życia w szkole.

Doświadczenia z demokracją we własnym środowisku kształtują nastawienie, wspierają zaangażowanie cywilno-społeczne i ośmielają uczniów do angażowania się na rzecz równoprawnego udziału wszystkich członków wspólnoty.

Dlatego też demokratyczna, interkulturowa i nacechowana wzajemnym uznaniem kultura szkolna ma pozytywny wpływ na jakość szkoły i wyniki nauczania oraz przyczynia się do przeciwdziałania ekstremizmowi, rasizmowi i dyskryminacji. Jednocześnie dzięki demokratycznej kulturze szkolnej uczniowie mają okazję nabyć wymagane przez OECD 2002 demokratyczne i interkulturowe kluczowe kompetencje. Jest to warunkiem dla odnalezienia się w heterogenicznym społeczeństwie i odniesieniu sukcesu w życiu zawodowym.

Wiele szkół w Brandenburgii organizuje swój kulturę w sposób demokratyczny. Niektórym szkołom towarzyszyły programy takie jak model próbny BLK „Nauczyć się i żyć demokracją” ("Demokratie lernen und leben") lub projekty RAA „Szkoły idą nowymi drogami” ("Schulen gehen neue Wege") oraz Hands across the campus ("Demokratie gemeinsam erfahren – Hands across the campus").

Celem DEINS! jest rozbudowa tych procesów i ich zakorzenienie na obszarze całego kraju związkowego. Chcemy umacniać powiązania sieciowe na terenie Brandenburgii i przyczynić się długoterminowo do przemiany pojedynczych „projektów” w zintegrowane „programy” demokratycznego i interkulturowego rozwoju szkół.


Oferty

Towarzyszenie przy wdrażaniu demokratycznego i interkulturowego rozwoju szkół

 • połączenie sieciowe ze szkołami zorientowanymi demokratyczno-pedagogicznie, osobami towarzyszącymi procesowi rozwoju i brandenburskimi partnerami współpracy z obszarów demokratycznego i interkulturalnego rozwoju szkół,
 • doskonalenie nauczycieli doradczych jako osób towarzyszących procesowi demokratycznego i interkulturowego rozwoju szkół,
 • doskonalenie uczniów na obszarze Peer-Leadership,
 • wyjazdy studyjne do szkół demokratycznych oraz na międzynarodowe konferencje dotyczący demokratycznego wychowania do Izraela, Polski i Irlandii Północnej,
 • konferencje specjalistyczne na temat demokratycznego i interkulturalnego rozwoju szkół z udziałem międzynarodowych gości,
 • doradztwo i doskonalenie w celu wdrażania demokratyczno-pedagogicznych modułów praktycznych np.
  wprowadzenia rady klasowej,
  zaangażowania uczniów,
  wspólne wprowadzanie demokracji - Hands across the campus,
  wspólne wypracowanie reguł klasowych,
  nauka przez zaangażowanie / Service Learning,
  konstruktywne rozpatrywanie konfliktów,
  nauka społeczna,
  świadoma uprzedzeń nauka z wykorzystaniem metody anty bias
DEINS!
RAA Brandenburg
Demokratie und Integration Brandenburg e.V.
 
Benzstraße 11/12
14482 Potsdam

Tel. +49 331 747 80-26/-18
Fax +49 331 747 80 20

www.raa-brandenburg.de

Maggie Peine, Katrin Osterloh und Rosa Hoppe
Projektleiterinnen
m.peine@raa-brandenburg.de | k.osterloh@raa-brandenburg.de | r.hoppe@raa-brandenburg.de