german  deutsch  |  english  englischrussisch  russisch  |  vietnamesisch  vietnamesisch 

Regionalne Ośrodki Działania na Rzecz Edukacji, Integracji i Demokracji, Brandenburgia (RAA Brandenburg)

RAA Brandenburg to działająca na teranie całego kraju, niezależna agencja wspierania edukacji i integracji społecznej. RAA Brandenburg przygotowują oferty kształcenia na rzecz integracji demokratycznej różnych grup społecznych. Ich cel to uwrażliwienie społeczeństwa i otwarcie go na kulturową, religijną i etniczną heterogeniczność.  Dlatego też do spektrum działalności RAA należą zarówno wspieranie demokracji jako formy życia i formy społecznej oraz zaangażowania obywatelskiego, jak i konfrontacja ze skrajnym ekstremizmem, rasizmem, antysemityzmem i innymi ideologiami, propagującymi pogardę wobec ludzi.

Historia RAA Brandenburg

W związku przypadkami ksenofobicznej przemocy oraz aktami skrajnego ekstremizmu, w 1992 roku przede wszystkim z inicjatywy Almuth Berger, Pełnomocniczki ds.Obcokrajowców, Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii oraz Fundacji Freudenberga została zainicjowana działalność RAA.

W roku 1998 RAA Brandenburg zostały przyjęte jako ważny partner współpracy do koncepcji działania „Tolerancyjna Brandenburgia”. Są one członkiem Rady ds. Integracji Kraju Związkowego Brandenburgii oraz Sojuszu Przeciw Przemocy, Skrajnemu Ekstremizmowi oraz Ksenofobii. RAA Brandenburg pracują jako organizacja pozarządowa na terenie całej Brandenburgii. Od 2004 roku MTB i RAA prowadzą sześć Biur na rzecz Integracji i Tolerancji (BIT) i odgrywają rolę regionalnych centrów wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego i inicjatyw społecznych. Działalność w szkołach, kształcenie młodzieży i dorosłych na rzecz otwartości na świat i tolerancji oraz wspomaganie integracji imigrantów stanowią główną oś działalności RAA Brandenburg.

Od 2006 roku RAA Brandenburg oraz Brandenburski Instytut Doradztwa Społecznego – demoss pracują wspólnie w ramach towarzystwa zarejestrowanego „Demokratie und Integration Brandenburg“ e.V.  (Demokracja i Integracja w Brandenburgii).

Działalność RAA  to wkład na rzecz społeczeństwa, w którym szanuje się godność każdego człowieka, niezależnie od miejsca, w którym się urodził, jego płci, języka, światopoglądu czy religii. W tym celu wymagany jest odpowiedni klimat społeczny, w którym społeczna integracja obywateli postrzegana jest jako wspólny proces, a nie jako powinność leżąca wyłącznie po stronie imigrantów. Integracja wymaga wysiłku wszystkich członków społeczeństwa, a jej celem jest równy udział migrantów we wszystkich dziedzinach życia. 

Działalność RAA Brandenburg ma na celu wspieranie tolerancji i demokratycznego, nierasistowskiego nastawienia, jak i wspieranie demokratycznego udziału dzieci, młodzieży i dorosłych w społeczeństwie Brandenburgii.

Federalna Grupa Robocza RAA (Bundesarbeitsgemeinschaft der RAA)

Federalna Grupa Robocza (BAG) RAA powstała w 1995 roku jako forum dla wszystkich Regionalnych Ośrodków Pracy oraz podobnych projektów na terenie Republiki Federalnej w celu poszukiwania wspólnych tematów i rozwiązań aktualnych problemów. Jej głównymi celami są wspieranie ogólnokrajowego transferu doświadczeń, jak też rozwój modeli i projektów o zasięgu ogólnokrajowym.

Grupą BAG RAA kierują dyrektorzy oddziałów RAA w krajach związkowych przy wsparciu Fundacji Freudenberga koordynowani przez RAA Berlin oraz główny oddział RAA NRW.

Więcej o innych oddziałach RAA:

www.bag-raa.de