german  deutsch  |    englisch  |    polnisch  |    russisch 

RAA Brandenburg – Trung tâm về giáo dục, hội nhập và dân chủ của BrandenburgRAA Brandenburg là một tổ chức phi chính phủ của toàn tiểu bang về giáo dục và hội nhập cộng đồng.

Sự giúp đỡ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn
  • Giáo dục đào tạo bổ túc
  • Mở dự án và giúp đỡ thực hiện dự án
  • Giúp đỡ hỗ trợ việc mở rộng mạng lưới hội nhập và những hình thức hội nhập cụ thể.

Trọng tâm của RAA Brandenburg là một Brandenburg dân chủ cởi mở. Điều đó bao gồm hỗ trợ dân chủ là hình thái của cuộc sống và cộng đồng cũng như phong trào quần chúng như chống lại chủ nghĩa cực đoan, bài trừ do thái, phân biệt chủng tộc và chống lại các hình thái khinh mệt vô nhân đạo khác.

Trung tâm RAA Brandenburg tổ chức hình thành quy trình giáo dục, tổ chức các dự án về các lĩnh vực dân chủ, hội nhập, giáo dục chính trị lịch sử và toàn cầu hóa cho các tổ chức và thành viên có nguồn gốc, chính kiến, đạo đức, tập quán  và tư tưởng khác nhau cùng dẫn tới một mục đích dân chủ hội nhập.

Trung tâm RAA thúc đẩy sự hội nhập của những người nhập cư vào cộng đồng, dẫn đến một xã hội có sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và bác ái giữa tất cả mọi người.

Nhiệm vụ của Trung tâm RAA

  • giúp đỡ đào tạo bổ túc thêm cho giáo viên, hướng dẫn viên và nhân viên trong các tổ chức Thanh niên – Hội nhập.
  • Tư vấn cho việc tổ chức hoạt động dân chủ trong hoạt động xã hội ở trường học hay ở cơ quan đoàn thể thanh thiếu niên.
  • Phối hợp với các mạng lưới,  tổ chức đoàn thể, hiệp hội và câu lạc bộ tiến tới xóa bỏ sự cách biệt và định kiến.
  • giúp đỡ tổ chức chương trình, như mở các dự án hỗ trợ về vật chất trong lĩnh vực giáo dục dân chủ, thế giới hóa và toàn cầu hóa trong việc dạy dỗ và giáo dục lịch sử - chính trị.

 

 

Zertifizierung im Qualitätsmanagement nach LQW

Teamarbeit
 
 
Meinung
 
 
Mitbestimmen