german  deutsch  |  english  englisch  |    polnisch  |  russisch  russisch   |  arabisch

RAA Brandenburg
Demokratie und Integration Brandenburg e.V.

Hiệp hội Dân chủ và Hội nhập Brandenburg e.V.

Zum Jagenstein 1
14478 Potsdam

Tel. +49 331 747 80 0
Fax +49 331 747 80 20

info@raa-brandenburg.de
www.raa-brandenburg.de

Văn phòng giao dịch của Hiệp hội lãnh đạo và điều phối công việc của các chi nhánh, các dự án và các chương trình của RAA Brandenburg:

 • Lĩnh vực công việc "Học tập Toàn cầu"
 • Những ngày Giáo dục và Thông tin về Chính sách phát triển của Brandenburg (BREBIT)
 • Đào tạo chuyên môn liên văn hóa và Mở cửa cho Jobcenter, các sở lao động và các cơ quan hành chính trong khuôn khổ của Mạng lưới IQ Brandenburg
 • Chat với Thế giới Brandenburg
 • Một ki-lô-mét vuông Giáo dục Fürstenwalde
 • Các Hợp tác Giáo dục Brandenburg trong Xã hội Di cư – BraBiM
 • Giờ học tiếng mẹ đẻ ở bang Brandenburg
 • Phòng chuyên môn Hồi giáo
 • Trung tâm năng lực „Học thông qua Công tác từ thiện" (LDE) phối hợp với Quỹ Freudenberg

 

Các nhân viên của Văn phòng giao dịch:

 • Alfred Roos, Trưởng phòng và Giám đốc điều hành
 • Petra Langguth, Quản lý hành chính
 • Daniela Ibsch, Kế toán và Xử lý công việc
 • Yana Romanova, Thư ký và Xử lý công việc
 • Miriam Apffelstaedt, Chuyên viên của Ban điều hành và Đặc trách về chất lượng
 • Joana Rendelmann, Trợ lý Quan hệ công chúng

 

Các chương trình và các dự án trong Văn phòng giao dịch:

 •  Miriam Apffelstaedt, Các hợp tác Giáo dục Brandenburg trong Xã hội Di cư – BraBiM
 • Mohammed Al Hayek, Phòng chuyên môn hồi giáo
 • Bagdat Baganz, Giờ học tiếng mẹ đẻ
 • Erbin Dikongue, Chat với Thế giới
 • Mouhammad Ebrahem, Cho phép và Tham gia 3 – EmPa³
 • Mohamed Eissa, Cho phép và Tham gia 3 – EmPa³
 • Lena Fleck, Giờ học tiếng mẹ đẻ ở bang Brandenburg
 • Magdalena Freudenschuss, BREBIT
 • Bernadette Hampel, BREBIT
 • Birgit Mitawi, Học tập Toàn cầu
 • Katrin Osterloh, Đào tạo chuyên môn liên văn hóa và Mở cửa (Mạng lưới IQ Brandenburg)
 • Patricia Redzewsky, Đào tạo chuyên môn liên văn hóa và Mở cửa (Mạng lưới IQ Brandenburg)
 • Dominik Ringler, Một ki-lô-mét vuông Giáo dục Fürstenwalde
 • Maike Tjaden, Các hợp tác Giáo dục Brandenburg trong Xã hội Di cư  – BraBiM
 • Carla Vollert, Các hợp tác Giáo dục Brandenburg trong Xã hội Di cư  – BraBiM
 • Yunuz Yildiz, Phòng chuyên môn Hồi giáo
 • Mia Zickerow-Grund, Một ki-lô-mét vuông Giáo dục Fürstenwalde và Cho phép và Tham gia 3 – EmPa³

Miriam Apffelstaedt

Miriam Apffelstaedt
Geschäftsführerin