german  deutsch  |  english  englisch  |    polnisch  |  russisch  russisch

Công việc của  RAA Brandenburg bắt đầu vào năm 1992 như một phần của một dự án thí điểm của Ủy ban Liên bang - Tiểu bang về vấn đề giáo dục. Năm 1996, RAA Brandenburg đã được đăng ký như một hiệo hội độc lập.
Năm 2006 có một cuộc cải cách về tổ chức và được đổi tên thành:

Hiệp hội Dân chủ và hội nhập Brandenburg

Hiệo hội làm việc chủ yếu ở hai khu vực:
  • RAA Brandenburg
  • trình diễn - Brandenburg Viện tư vấn cộng đồng / tư vấn di động
Dân chủ và hội nhập Brandenburg là một hiệp hội được đăng kí hoạt động, có chủ tịch và các thanh viên, và được sự cộng tác của các nhân viên làm việc tình ngyện.

Các thành viên hội đồng quản trị là:

  • Ông Tilmann Weickmann (Chủ tịch)
  • Ông Ulrich Falkenhagen (Phó Chủ tịch)
  • Bà Brunhild Matthias (Thủ quỹ)
  • Ông Gilberto Switala
  • Bà Uta Leichsenring

 

Demokratie und Integration Brandenburg e.V.