german  deutsch  |  english  englisch  |    polnisch  |  russisch  russisch

RAA Brandenburg
Demokratie und Integration Brandenburg e.V.
Benzstraße 11/12
14482 Potsdam

Tel. +49 331 747 80 0
Fax +49 331 747 80 20

info@raa-brandenburg.de
www.raa-brandenburg.de

Các  trung tâm RAA Brandenburg lãnh đạo và điều phối  thực hiện các dự án như:

 • Lĩnh vực làm việc „học thuyết toàn cầu“
 • Phợp hành động trong tiểu bang „Trường học không có phân biệt chủng tộc, trường học với những học sinh tích cực“.
 • Phối hợp hành động trong tiểu  bang với „Brandenburg START“, Quỹ START phối hợp với bộ Giáo dục, thanh thiếu niên và thể thao của Bang Brandenburg.
 • Dự án „EmPa – thúc đẩy tổ chức dân nhập cư“
 • Trung tâm hành động „học qua năng động“ viết tắt LDE với sự cộng tác của quỹ Freundenberg.
 • Điều hành ngày giáo dục – thông tin phát triển của Brandenburg.
 • dự án „ Chống phân biệt đối xử và bình đẳng trong toàn châu Âu“
 • dự án một nhà trường dân chủ và văn hóa đa dạng.

 
Nhân viên trong văn phòng:

Ông Alfred Roos, Giám đốc và Giám đốc điều hành
Bà Petra Langguth, Trưởng phòng Quản lý hành chính
Bà Daniela Ibsch, kế toán, văn thư
Bà Kerstin Kressmann, thư ký

 
Phụ trách Các chương trình, dự án trong văn phòng:

 • Bà Birgit Mitawi, quản lý dự án, "toàn cầu học tập"
 • Bà NN, quốc gia điều phối viên của chương trình học bổng START-sinh viên cho người nhập cư tài năng và có động cơ
 • Bà Michaela Blaske, phối hợp BREBIT
 • Ông Steffen Kanis, quản lý dự án "Empa - tăng cường tổ chức di cư"
 • Bà Katrin Osterloh, Peine, Maggie và Rose Hoppe, quản lý dự án của bạn! Trao đổi văn hóa giáo dục và phát triển dân chủ trong Trung tâm, Brandenburg của LDE xuất sắc
 • Bà Julia Ulrich Vollmer và Dina Ulrich (Chi nhánh Frankfurt (Oder)), quản lý dự án "chống phân biệt đối xử và bình đẳng châu Âu"
 

Petra Langguth

Petra Langguth